Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankPieskowa Skała - Wersja polskaPieskowa Skała - Deutsch

Hrad ve městě Pieskowa Skała

 (Pieskowa Skała • Sułoszowa - Pieskowa Skała) 

Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Pieskowa Skała • Sułoszowa - Pieskowa Skała:    Skała · Sułoszowa · Skała ·


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvní zmínka o hradu Peskenstein pochází z roku 1315, z dokumentu krakovského kníľete Vladislava Lokýtka. Pravděpodobně odkazuje na obrannou základnu na sousední hoře Konica. Długosz zaznamenal o hradě v Pieskové Skale jako o fundaci Kazimíra Velikého, která v roce 1377 byla předána přes Ludvíka Uherského Piotrowi Szafrańcovi erbu Starykoń. V této době hrad pravděpodobně zaujímal nejvy±±í část hory nazvanou Dorotčina skála a jeho části tvořila čtyřboká věľ, a ve vy±±ích partiích osmiboká, ta v±ak 
Zamek Pieskowa Skała
Zamek od strony zachodniej, Tygodnik Illustrowany 1910 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN
moľná byla postavena později. Věľ tam stála do poloviny 19. století. Na skále byla pravděpodobně je±tě nějaká obytná budova, a niľ±í část hory byla obehnána hradbou, kde se nacházela hospodářská stavení, moľná zděná.
Ludvíkovo nadání nebylo poslední, v roce 1386 Vladislav Jagiello Pieskovou Skálu dal do zástavy krakovskému podstolníkovi Petrovi Szafrańcovi, a z důvodu nedostatku peněz uľ zůstal hrad v majetku Szafrańců. Petr Szafrańec zemřel roku 1398, a hrad převzal jeho syn, podkomoří , purkmistr a vojevoda krakovský, taktéľ Petr, kterému drľení zámku potvrdil Jagiello privilegiem roku 1422. Dal±í dva Szafrańcové, také krakov±tí podkomoří a rovněľ Petři, neměli jiľ takový vliv na krakovském dvoře, a v roce 1450 čtvrtý z řady Petr Szafraniec byl lapkou, a proto narazil na odpor ±lechty a sousedů, coľ vedlo Kazimíra Jagellonského ke svolání rady, která měla proti němu zakročit. Zbojnický charakter měl je±tě jeden ze synů Petra Kry±tof, ktarý byl s»at v roce 1484 na Wawelu.
Hrad poté pře±el do rukou jeho bratra Stanislava, a poté na Hieronima Szafrańce, Stanislavova syna. Ten získal dobré postavení 
Zamek Pieskowa Skała
Foto: ZeroJeden, IV 2006
na dvoře Krále Zikmunda Starého, oľenil se s jeho dcerou, a díky tomu se rozrostl majetek rodu. Hieronim začal s přestavbou svého sídla. Obvodové zdi tehdy obohatil o okrouhlou ba±tu s bránou, a na konci na východ vysunuté stavby byla postavená druhá ba±ta. Určitě také do±lo ke změnám ve vnitřním zařízení, poněvadľ Hieronim pobýval na královském dvoře a nemohly mu uniknout nejnověj±í trendy.
V roce 1557 Hieronim zemřel, a zámek převzal Stanislav Szafraniec, který pokračoval v přestavbě rezidence, ukončil ji v roce 1578. Do jihozápadního křídla byl dostavěn dvoupatrový pavilon, který sahal aľ po ba±ty bran. Následně byla brána s ba±tou sníľena a zbylé její dvě patra byla sloučená v nové východní křídlo. Ve třetí etapě přestavby byla nad celým jiľním a východním křídlem jedno patro, které je tím vyrovnalo a nádvoří bylo obehnáno klenbou. Tím celý komplex dostal podobu snoubící prvky stavby 14. století s novými.
Posledním dědicem zámku z rodu Szafrańců byl syn Stanislava Jędrzej, který umírajíc bez potomků v roce 1608 odkázal Pieskovou Skálu s dal±ími majetky 
Zamek Pieskowa Skała
Foto: ZeroJeden, IX 2005
Maciejowi Łubnickému. Dal±ími vlastníky jsou Barbara So¶nicka, Samuel ¦ladkowski, Jan Zebrzydowski erbu Radan, a poté jeho syn Michał. Poté co se stal v roce 1640 majitelem Pieskové Skály Michał Zembrzedowski, nechal zmodernizovat a přestavět zámek. Z nejlépe dostupné východní strany dal postavit novověké bastionové fortifikace. Vjezd na nádvoří předzámčí ze severní strany se teď nacházel na východní straně mezi bastiony. Vedle fortifikačních prací měly své místo i práce na samotné výstavbě zámku, kde byla postavena v tomto čase kaple sv. Michala.
Během ±védské okupace v roce 1655 zámek utrpěl mnoho ±kod. Po jejich odchodu zůstal zámek v rukou Michała Zembrzedowskiego aľ do jeho smrti v roce 1667, později přechází do majetku Jana Wielkopolskiego. Poté co se stal zámek jeho majetkem, přenesl zde děla ze zámku v Żywcu. Po jeho smrti zámek pře±el na jeho syna Franciszka. V dal±í válce se ±védy se opět zámek dostal do jejich rukou. V roce 1718 pohltil zámek poľár, který zničil v±echnu zástavbu, vyhnul se pouze nejstar±í části. Zámek byl celkově přebudován pravděpodobně před rokem 1760, kdy Franti±kův syn Hieronim si vybral zámek v Pieskové Skále za svou stálou rezidenci. Během této přestavby bylo vystaveno mnoho renesančních elementů. Klenba byla přebudována v skleněná okna, vyhlídková loggie byla zazděná, změněn byl také tvar oken a portálů v pokojích.
V roce 1842 zámek koupil od Wielopolských Jan Mieroszewski, a v roce 1846 ho nzdědil po otci Sobiesław August Mieroszewski. Nedlouho potom v roce 1850 zničil kompletně zámek poľár, a o tři roky později se zřítila Dorotčina skála a zavalila věľ, která na ni stála jako nejstar±í 
Zamek Pieskowa Skała
Foto: ZeroJeden, VI 2009
část obranného hradiska z 14. století. Přestavba zahájená Mieroszewským zůstala nedokončena, kdy v roce 1863 zasáhla zámek střela ruské armády a ten znovu vyhořel. Po těchto skutečnostech přestavba pokračovala a byla ukončena roku 1877. V tomto roce zámek pře±el do vlastnictví Sobiesława Krysztofa Mieroszewského, a v roce 1896 ho koupil Michał Wilczyński. Zámek nebyl tehdy vyuľíván, poněvadľ předchozí majitel odvezl v±echno jeho vybavení. Nedostatečná konzervace vedla k postupnému ničení. Pod vedením Adolfa Dygasińskiego vzniklo roku 1902 sdruľení milovníků zámku ?Zamek w Pieskowej Skale?, jejíľ členové získali prostředky na jeho výkup. Zámek byl přeměněn na penzionát a plnil tuto funkci do vypuknutí Druhé světové války v roce 1939. Po válce zámek převzal stát, a od roku 1950 patřilo pod správu Ministerstva kultury a umění. Od roku 1948 do roku 1968 zde probíhaly pod vedením Alfreda Majewskiego restaurační práce, které potvrdily renesanční tvář zámku.
Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku w okresie międzywojennym Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2002 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2002 Zamek Pieskowa Skała - Dziedziniec zamku na widokówce z okresu międzywojennego Zamek Pieskowa Skała - Widok od północy  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=179&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(179);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Zamek Pieskowa Skała na pocztówce z około 1930 roku Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku od południa  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=179&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(179);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Zamek od strony zachodniej, Tygodnik Illustrowany 1910 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Pieskowa Skała - Zamek od strony południowej, Tygodnik Illustrowany 1910 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Pieskowa Skała - Zamek od strony zachodniej, Tygodnik Illustrowany 1910 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Pieskowa Skała - Zamek na widokówce z 1910 roku Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Zamek w okresie międzywojennym Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Pieskowa Skała - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Pieskowa Skała - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Pieskowa Skała - fot. Władysław Marconi, 1909 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Pieskowa Skała - Zamek w Pieskowej Skale na fotografii z 1910 roku Zamek Pieskowa Skała - Zamek w Pieskowej Skale na fotografii z 1910 roku Zamek Pieskowa Skała - Dziedziniec zamku w Pieskowej Skale na fotografii z 1910 roku Zamek Pieskowa Skała - fot. Stanisław Rakowski, 1917 Zamek Pieskowa Skała - Zamek w Pieskowej Skale na fotografii z 1940 roku Zamek Pieskowa Skała - Zamek w Pieskowej Skale na fotografii z lat 1939-45 Zamek Pieskowa Skała - fot. Konrad Kłos, 1918 Zamek Pieskowa Skała - fot. Konrad Kłos, 1918 Zamek Pieskowa Skała - Zamek Pieskowa Skała na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek Pieskowa Skała - Brama i bastion na pocztówce sprzed 1938 roku Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2002 Zamek Pieskowa Skała - Plan zamku według Alfreda Majewskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=13&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(13);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku w 1787 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek Pieskowa Skała - Widok od wschodu, sztych A.Reichela  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=231&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(231);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Widok od zachodu, sztych A.Reichela  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=231&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(231);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku w 1787 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek Pieskowa Skała - Drzeworyt według rysunku Ceglińskiego, Tygodnik Illustrowany 1861 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Pieskowa Skała - Obrona Pieskowej Skały, Tygodnik Illustrowany 1911 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Pieskowa Skała - Zamek w Pieskowej Skale na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek Pieskowa Skała - Zamek w Pieskowej Skale na rysunku Jana Nepomucena Głowackiego z 1824 roku Zamek Pieskowa Skała - Zamek Pieskowa Skała od zachodu, akwarela Teodora Chrz±ńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek Pieskowa Skała - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek Pieskowa Skała - Sztych z akwareli Z.Vogla z pocz±tku XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=60&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(60);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Rekonstrukcja zamku z XV wieku według Alfreda Majewskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=231&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(231);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Litografia Deroy według rysunku Kuleszy z połowy XIX wieku Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku w Pieskowej Skale i Maczugi Herkulesa na litografii Jana Nepomucena Głowackiego z '24 widoków miasta Krakowa i jego okolic', Kraków 1832 Zamek Pieskowa Skała - Widok od południa według akwareli Chrz±ńskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=231&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(231);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Widok od południa, sztych A.Reichela  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=231&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(231);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Widok od północnego-zachodu, sztych A.Reichela  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=231&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(231);return false;'>Ľródło</a>]

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.