Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zaloľení účtu
blank
blankPieskowa Skała - Wersja polskaPieskowa Skała - Deutsch

Hrad ve městě Pieskowa Skała

 (Pieskowa Skała • Sułoszowa - Pieskowa Skała) 

Zmínky
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné Pieskowa Skała • Sułoszowa - Pieskowa Skała:    Skała · Sułoszowa · Skała ·


Překlad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskirvní zmínka o hradu Peskenstein pochází z roku 1315, z dokumentu krakovského kníľete Vladislava Lokýtka. Pravděpodobně odkazuje na obrannou základnu na sousední hoře Konica. Długosz zaznamenal o hradě v Pieskové Skale jako o fundaci Kazimíra Velikého, která v roce 1377 byla předána přes Ludvíka Uherského Piotrowi Szafrańcovi erbu Starykoń. V této době hrad pravděpodobně zaujímal nejvy±±í část hory nazvanou Dorotčina skála a jeho části tvořila čtyřboká věľ, a ve vy±±ích partiích osmiboká, ta v±ak moľná byla postavena později. Věľ tam stála do poloviny 19. století. Na skále byla pravděpodobně je±tě nějaká obytná budova, a niľ±í část hory byla obehnána hradbou, kde se nacházela hospodářská stavení, moľná zděná.
Ludvíkovo nadání nebylo poslední, v roce 1386 Vladislav Jagiello Pieskovou Skálu dal do 
Zamek Pieskowa Skała
Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019
zástavy krakovskému podstolníkovi Petrovi Szafrańcovi, a z důvodu nedostatku peněz uľ zůstal hrad v majetku Szafrańců. Petr Szafrańec zemřel roku 1398, a hrad převzal jeho syn, podkomoří , purkmistr a vojevoda krakovský, taktéľ Petr, kterému drľení zámku potvrdil Jagiello privilegiem roku 1422. Dal±í dva Szafrańcové, také krakov±tí podkomoří a rovněľ Petři, neměli jiľ takový vliv na krakovském dvoře, a v roce 1450 čtvrtý z řady Petr Szafraniec byl lapkou, a proto narazil na odpor ±lechty a sousedů, coľ vedlo Kazimíra Jagellonského ke svolání rady, která měla proti němu zakročit. Zbojnický charakter měl je±tě jeden ze synů Petra Kry±tof, ktarý byl s»at v roce 1484 na Wawelu.
Hrad poté pře±el do rukou jeho bratra Stanislava, a poté na Hieronima Szafrańce, Stanislavova syna. Ten získal dobré postavení na dvoře Krále Zikmunda Starého, oľenil se s jeho dcerou, a díky tomu se rozrostl majetek rodu. Hieronim začal s přestavbou svého sídla. Obvodové zdi tehdy obohatil o okrouhlou ba±tu s bránou, a na konci na východ vysunuté stavby byla postavená druhá ba±ta. Určitě 
Zamek Pieskowa Skała
Foto: ZeroJeden, V 2002
také do±lo ke změnám ve vnitřním zařízení, poněvadľ Hieronim pobýval na královském dvoře a nemohly mu uniknout nejnověj±í trendy.
V roce 1557 Hieronim zemřel, a zámek převzal Stanislav Szafraniec, který pokračoval v přestavbě rezidence, ukončil ji v roce 1578. Do jihozápadního křídla byl dostavěn dvoupatrový pavilon, který sahal aľ po ba±ty bran. Následně byla brána s ba±tou sníľena a zbylé její dvě patra byla sloučená v nové východní křídlo. Ve třetí etapě přestavby byla nad celým jiľním a východním křídlem jedno patro, které je tím vyrovnalo a nádvoří bylo obehnáno klenbou. Tím celý komplex dostal podobu snoubící prvky stavby 14. století s novými.
Posledním dědicem zámku z rodu Szafrańců byl syn Stanislava Jędrzej, který umírajíc bez potomků v roce 1608 odkázal Pieskovou Skálu s dal±ími majetky Maciejowi Łubnickému. Dal±ími vlastníky jsou Barbara So¶nicka, Samuel ¦ladkowski, Jan Zebrzydowski erbu Radan, a poté jeho syn Michał. Poté co se stal v roce 1640 majitelem Pieskové Skály Michał Zembrzedowski, nechal zmodernizovat a přestavět zámek. Z nejlépe dostupné východní 
Zamek Pieskowa Skała
Foto: ZeroJeden, IX 2005
strany dal postavit novověké bastionové fortifikace. Vjezd na nádvoří předzámčí ze severní strany se teď nacházel na východní straně mezi bastiony. Vedle fortifikačních prací měly své místo i práce na samotné výstavbě zámku, kde byla postavena v tomto čase kaple sv. Michala.
Během ±védské okupace v roce 1655 zámek utrpěl mnoho ±kod. Po jejich odchodu zůstal zámek v rukou Michała Zembrzedowskiego aľ do jeho smrti v roce 1667, později přechází do majetku Jana Wielkopolskiego. Poté co se stal zámek jeho majetkem, přenesl zde děla ze zámku v Żywcu. Po jeho smrti zámek pře±el na jeho syna Franciszka. V dal±í válce se ±védy se opět zámek dostal do jejich rukou. V roce 1718 pohltil zámek poľár, který zničil v±echnu zástavbu, vyhnul se pouze nejstar±í části. Zámek byl celkově přebudován pravděpodobně před rokem 1760, kdy Franti±kův syn Hieronim si vybral zámek v Pieskové Skále za svou stálou rezidenci. Během této přestavby bylo vystaveno mnoho renesančních elementů. Klenba byla přebudována v skleněná okna, vyhlídková loggie byla zazděná, změněn byl také tvar oken a portálů v pokojích.
V roce 1842 zámek koupil od Wielopolských Jan Mieroszewski, a v roce 1846 ho nzdědil po otci Sobiesław August Mieroszewski. Nedlouho potom v roce 1850 zničil kompletně zámek poľár, a o tři roky později se zřítila Dorotčina skála a zavalila věľ, která na ni stála jako nejstar±í část obranného hradiska z 14. století. Přestavba zahájená Mieroszewským zůstala nedokončena, kdy v roce 1863 zasáhla zámek střela ruské armády a ten znovu vyhořel. Po těchto skutečnostech přestavba pokračovala a byla ukončena roku 1877. V tomto roce zámek pře±el do vlastnictví 
Zamek Pieskowa Skała
Rekonstrukcja zamku z XV wieku według Alfreda Majewskiego [pramen]
Sobiesława Krysztofa Mieroszewského, a v roce 1896 ho koupil Michał Wilczyński. Zámek nebyl tehdy vyuľíván, poněvadľ předchozí majitel odvezl v±echno jeho vybavení. Nedostatečná konzervace vedla k postupnému ničení. Pod vedením Adolfa Dygasińskiego vzniklo roku 1902 sdruľení milovníků zámku ?Zamek w Pieskowej Skale?, jejíľ členové získali prostředky na jeho výkup. Zámek byl přeměněn na penzionát a plnil tuto funkci do vypuknutí Druhé světové války v roce 1939. Po válce zámek převzal stát, a od roku 1950 patřilo pod správu Ministerstva kultury a umění. Od roku 1948 do roku 1968 zde probíhaly pod vedením Alfreda Majewskiego restaurační práce, které potvrdily renesanční tvář zámku.
Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku w okresie międzywojennym Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2002 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2002 Zamek Pieskowa Skała - Dziedziniec zamku na widokówce z okresu międzywojennego Zamek Pieskowa Skała - Widok od północy  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=179&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(179);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Zamek Pieskowa Skała na pocztówce z około 1930 roku Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku od południa  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=179&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(179);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Zamek od strony zachodniej, Tygodnik Illustrowany 1910 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Pieskowa Skała - Zamek od strony południowej, Tygodnik Illustrowany 1910 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Pieskowa Skała - Zamek od strony zachodniej, Tygodnik Illustrowany 1910 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Pieskowa Skała - Zamek na widokówce z 1910 roku Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IV 2006 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Zamek w okresie międzywojennym Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Zamek Pieskowa Skała - Widok z lotu ptaka od północy, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Pieskowa Skała - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Pieskowa Skała - Widok z lotu ptaka od północnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek Pieskowa Skała - fot. Władysław Marconi, 1909 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2000 Zamek Pieskowa Skała - Zamek w Pieskowej Skale na fotografii z 1910 roku Zamek Pieskowa Skała - Zamek w Pieskowej Skale na fotografii z 1910 roku Zamek Pieskowa Skała - Dziedziniec zamku w Pieskowej Skale na fotografii z 1910 roku Zamek Pieskowa Skała - fot. Stanisław Rakowski, 1917 Zamek Pieskowa Skała - Zamek w Pieskowej Skale na fotografii z 1940 roku Zamek Pieskowa Skała - Zamek w Pieskowej Skale na fotografii z lat 1939-45 Zamek Pieskowa Skała - fot. Konrad Kłos, 1918 Zamek Pieskowa Skała - fot. Konrad Kłos, 1918 Zamek Pieskowa Skała - Zamek Pieskowa Skała na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek Pieskowa Skała - Brama i bastion na pocztówce sprzed 1938 roku Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku na zdjęciu lotniczym, fot. ZeroJeden, VI 2019 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, IX 2005 Zamek Pieskowa Skała - Foto: ZeroJeden, V 2002 Zamek Pieskowa Skała - Plan zamku według Alfreda Majewskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=13&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(13);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku w 1787 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek Pieskowa Skała - Widok od wschodu, sztych A.Reichela  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=231&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(231);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Widok od zachodu, sztych A.Reichela  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=231&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(231);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku w 1787 roku na akwareli Zygmunta Vogla Zamek Pieskowa Skała - Drzeworyt według rysunku Ceglińskiego, Tygodnik Illustrowany 1861 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Pieskowa Skała - Obrona Pieskowej Skały, Tygodnik Illustrowany 1911 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek Pieskowa Skała - Zamek w Pieskowej Skale na rysunku Jana Olszewskiego z 1904 roku Zamek Pieskowa Skała - Zamek w Pieskowej Skale na rysunku Jana Nepomucena Głowackiego z 1824 roku Zamek Pieskowa Skała - Zamek Pieskowa Skała od zachodu, akwarela Teodora Chrz±ńskiego, 'Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim (1844-1855)' Zamek Pieskowa Skała - Zamek na litografii Napoleona Ordy, 'Album Widoków', Seria 7, 1881 Zamek Pieskowa Skała - Sztych z akwareli Z.Vogla z pocz±tku XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=60&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(60);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Rekonstrukcja zamku z XV wieku według Alfreda Majewskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=231&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(231);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Litografia Deroy według rysunku Kuleszy z połowy XIX wieku Zamek Pieskowa Skała - Widok zamku w Pieskowej Skale i Maczugi Herkulesa na litografii Jana Nepomucena Głowackiego z '24 widoków miasta Krakowa i jego okolic', Kraków 1832 Zamek Pieskowa Skała - Widok od południa według akwareli Chrz±ńskiego  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=231&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(231);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Widok od południa, sztych A.Reichela  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=231&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(231);return false;'>Ľródło</a>] Zamek Pieskowa Skała - Widok od północnego-zachodu, sztych A.Reichela  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=231&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(231);return false;'>Ľródło</a>]

Ukáz na mapěSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.