Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankP³akowice - Wersja polska

Hrad ve mìstì P³akowice

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo


Pøeklad:

pLokalizacja zamku na mapie Polskilakovický zámek byl postaven Ramfaldem Talkenbergem v roce 1550. Pozdìji, v 18. a 19. století byl dvakrát pøestavován a v roce 1967 byl restaurován. Byl zøejmì nejvìt±ím obranným objektem ze 16. století ve Slezsku. Jeho tøi dvoupatrová køídla, vystavìná z kamene, uzavírají ètyøstranné nádvoøí. Pøízemí v±ech tøí køídel zdobí v nádvoøí podloubí, jeho¾ oblouky jsou neseny jonskými sloupy. V náro¾ích jsou schodi±tì. Fasády nejsou nijak mimoøádnì zdobeny, jediným akcentem jsou kamenné okenní rámy na hladké omítce. V ose støedního køídla je vstupní brána, její¾ portál je spojen s okenním rámem rostlinným motivem. K bránì vede kamenný most, 
Zamek w P³akowicach
K dispozici v 3D
Widok z lotu ptaka od po³udnia, fot. ZeroJeden, X 2013
klenoucí se pùvodnì nad obranným pøíkopem.
Zamek w P³akowicach - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w P³akowicach - Widok z lotu ptaka od pó³nocnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w P³akowicach - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w P³akowicach - Widok z lotu ptaka od po³udnia, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w P³akowicach - Widok z lotu ptaka od po³udnia, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w P³akowicach - Widok z lotu ptaka od po³udniowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w P³akowicach - Portal bramy na fotografii Edera z 1925 roku Zamek w P³akowicach - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w P³akowicach - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w P³akowicach - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w P³akowicach - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w P³akowicach - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w P³akowicach - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek w P³akowicach - Widok z lotu ptaka od pó³nocnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w P³akowicach - Widok z lotu ptaka od pó³nocnego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek w P³akowicach - Plan zamku wed³ug K.Guttmejera  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=936&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(936);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w P³akowicach - Fragment litografii C.Flemminga z 1841 roku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=145&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(145);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w P³akowicach - Rysunek z 1840 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu

Ukáz na mapìSerwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.