Hrady a zámky Polska
Update
UŸivatel:

Heslo:

neodhla±ovat

ZaloŸení úètu
blank
blankSucha Beskidzka - Wersja polskaSucha Beskidzka - Deutsch

Hrad ve mìstì Sucha Beskidzka

  

Legendy
Zmínky
blankCestování (Musíte se pűihlásit)blanktlo


Pűeklad:

oLokalizacja zamku na mapie Polskipevnìnę hospodáűskę dvùr v Suché postavil Kasper Castiglione po roce 1554, poté co získal panství Suchou. Nebyla to nikterak okázalá stavba a tak, kdyŸ pűe±la do majetku Komorovskęch, rozhodli se tito noví majitelé kol. r. 1614 vystavìt vlastní sídlo. Petr Komorovskę svìűil stavbu Pavlu Baudarthovi a ten zde postavil na soutoku Skavy a Stry±avky zdaűilę renesanèní zámek.
Pùvodní stavba hospodáűského dvora se dochovala v jihovęchodním nároŸí jiŸního zámeckého kűídla. Je±tì v XVII. století se zámek ocitl v rukou rodu Vielopolskęch. 
Dwór w Suchej Beskidzkiej
Foto: ZeroJeden, VI 2006
Na poèátku XVIII. stol. nechala Anna Lubomirská-Vielopolská budovu pűestavìt a roz±íűit do podoby, která se zachovala do soèasnosti. Pozdìji byl zámek je±tì nìkolikrát restaurován, ale jeho vzhled se tím nikterak vęraznì nezmìnil.
V prùbìhu XVIII. aŸ XX. století patűil vedle Vielopolskęch také rodinám Branickęch a Tarnovskęch. Zámek je zaloŸen na nepravidelném pùdorysu, má ètyűi bastiony. Tűi kűídla tvoűí prostorné arkádové nádvoűí, západní kűídlo je vybaveno loggiemi. K zámku pűiléhá park, zaloŸenę v XVIII. století. V nìm se do dne±ních dnù dochovalo mnoho vzácnęch staręch dűevin.
Dwór w Suchej Beskidzkiej - Plan według Mariana Korneckiego 'Zamki i dwory obronne ziemi krakowskiej'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=60&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(60);return false;'>Œródło</a>] Dwór w Suchej Beskidzkiej - Drzeworyt według rysunku A.Kozarskiego, Tygodnik Illustrowany 1873 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Dwór w Suchej Beskidzkiej - Zamek w Suchej na litografii Johanna Friedricha Franza Brudera z 1829 roku Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Zamek w Suchej około 1906 roku Dwór w Suchej Beskidzkiej - Tygodnik Illustrowany 1909 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Dwór w Suchej Beskidzkiej - fot. ZeroJeden, VII 2011 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2006 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2009 Dwór w Suchej Beskidzkiej - fot. ZeroJeden, VII 2011 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Widok z lotu ptaka od północnego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Zamek w Suchej Beskidzkiej w 1928 roku Dwór w Suchej Beskidzkiej - Zamek w Suchej Beskidzkiej w 1928 roku Dwór w Suchej Beskidzkiej - Zamek w Suchej Beskidzkiej w 1928 roku Dwór w Suchej Beskidzkiej - Wnêtrza zamku w Suchej na fotografii z 1928 roku Dwór w Suchej Beskidzkiej - Wnêtrza zamku w Suchej na fotografii z 1928 roku Dwór w Suchej Beskidzkiej - Wnêtrza zamku w Suchej na fotografii z 1928 roku Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VI 2000 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VIII 2001 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VIII 2001 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VIII 2001 Dwór w Suchej Beskidzkiej - Foto: ZeroJeden, VIII 2001
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.