Hrady a zámky Polska
Update
U¾ivatel:

Heslo:

neodhla¹ovat

Zalo¾ení úètu
blank
blankBesiekiery - Wersja polska

Hrad ve mìstì Besiekiery

  

Legendy
blankCestování (Musíte se pøihlásit)blanktlo


bLokalizacja zamku na mapie Polskiesiekierský hrad postavil Leczycky vojvoda Wawrzyniec Soko³owski na konci XV. století. Toto rytíøské sídlo, které bylo polo¾eno v ní¾inì, mìlo vì¾ a bylo obehnáno pøíkopem, jeho¾ pozùstatky jsou patrné dodnes.
V roce 1597 kardinál Andrzej Batory hrad pøestavìl. Dal¹í pøestavbu udìlal po ¹védském ta¾ení Leczycky starosta Jan
Szczawiñski v roce 1655. Jeho erb se dodnes zachoval kartu¹i. V XVIII. století byl zámek v rukou Gajewskich, kteøí sní¾ili obytnou budovu o jedno patro.
Postavený z cihly, na obdélníkovém základu, obsahoval zvedací most vedoucí do obranné vì¾e vysunuté za ji¾ní èást obvodové zdi. První obytná budova stála naproti vjezdu zavírajíc nádvoøí od severu a poté byly je¹tì dobudovány budovy u brány. Ta první budova byla obdélníková, tøípodla¾nía urèitì obsahovala sklepení.
Po opu¹tìní v roce 1800 zámek ji¾ nebyl obydlen a postupnì 
Zamek w Besiekierach
Rekonstrukcja zamku po przeburowie w po³owie XVII wieku wed³ug Tadeusza Poklewskiego i Emilii Garbarczyk [pramen]
zchátral.
Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - fot. ZeroJeden, X 2014 Zamek w Besiekierach - Ruiny zamku na fotografii sprzed 1915 roku Zamek w Besiekierach - Ruiny zamku na fotografii sprzed 1915 roku Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek w Besiekierach - Foto: ZeroJeden, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Foto: JAPCOK, IV 2002 Zamek w Besiekierach - Plan wg pomiaru z lat 1815-1830 wed³ug Bohdana Guerquina  <!--[<a href='171' title='Zamek w Besiekierach - 171' alt='Zamek w Besiekierach - 171' target=_blank>¼ród³o</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Besiekierach - Rekonstrukcja rzutu pierwszej budowli wed³ug Tadeusza Poklewskiego i Emilii Garbarczyk  <!--[<a href='171' title='Zamek w Besiekierach - 171' alt='Zamek w Besiekierach - 171' target=_blank>¼ród³o</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=117&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(117);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Besiekierach - Rekonstrukcja rzutu zamku po przebudowie w po³owie XVII wieku wed³ug Tadeusza Poklewskiego i Emilii Garbarczyk  <!--[<a href='171' title='Zamek w Besiekierach - 171' alt='Zamek w Besiekierach - 171' target=_blank>¼ród³o</a>]-->  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=117&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(117);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Besiekierach - Zamek w Besiekierach w 1 po³owie XIX wieku, akwarela, gwasz J. Freya. Stronczyñski, Atlas III Zamek w Besiekierach - Rekonstrukcja bry³y pierwszego zamku wed³ug Tadeusza Poklewskiego i Emilii Garbarczyk  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=117&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(117);return false;'>¼ród³o</a>] Zamek w Besiekierach - Rekonstrukcja zamku po przeburowie w po³owie XVII wieku wed³ug Tadeusza Poklewskiego i Emilii Garbarczyk  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=117&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(117);return false;'>¼ród³o</a>]
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.