Hrady a zámky Polska
Update
Uľivatel:

Heslo:

neodhlaąovat

Zaloľení účtu
blank
blank¦winy - Wersja polska

Hrad ve městě ¦winy

 (¦winy • Schweinhausburg) 

Legendy
blankCestování (Musíte se přihlásit)blanktlo

Název podobné ¦winy • Schweinhausburg:    ¦wiecie (43%) ¦wiecie (43%) ¦widwin (43%)


Překlad:

lLokalizacja zamku na mapie Polskiegendy vyprávějí, ľe zámek postavili první předkové rodu ©vinků jiľ v roce 900. Pravděpodobnějąí vąak bude hypotéza, ľe zámek, jako sídlo kníľecího kastelána, byl postaven za piastovských časů v 11. století. První zmínka o zámku " Zuini in Polonia" se nachází u českého kronikáře Kosmase z roku 1125. Z jeho záznamu se dovídáme, ľe v roce 1108 se v zámku "Zuini in Polonia" seąel Mutina se svým strýcem, aby zde dohodli plán, jak porazit českého kníľete Svatopluka.
Zámek měl původně stráľit obchodní cestu z Čech do Polska v místě tzv. Lubavského průsmyku. Postupně se zde vystřídali tito kasteláni:
Tader od roku 1230, Jaksa od r. 1242 a "Petrico de Swyn" (Petr ze ©vin) od r. 1248, jemuľ Bolek I. zámek daroval. ©viny pak zůstaly v drľení jeho rodu aľ 
Zamek ¦winy
Brama zamkowa w 1945 roku
do roku 1713. Na poč. 14. stol. dali ©vinkové vystavět dodnes dochovanou obytnou věľ a obranné zdi kolem zámeckého dvora. Věľ má čtyři nadzemní patra a hluboká sklepení v podzemí. V přízemí se nacházel rytířský sál. Zbytky jeho výzdoby lze spatřit v okenních nikách. Dochoval se také gotický portál ve vstupních dveřích. Na přelomu 14. a 15. stol. se zámek rozrostl o nové obytné křídlo, navazující na věľ. V 17. stol. byl zámek přestavěn v renesančním stylu. Jan Zikmund ©vinka tak vytvořil novou prostornou rezidenci s věľemi v nároľích. Ve starąí zástavbě byla roząířena a vyzdobena okna a kolem celého zámku byly postaveny fortifikace s bastiony. Po smrti posledního muľe z rodu ©vinků - Jiřího Arnoąta - byl zámek prodán jeho zeti, Sebastiánu Jindřichovi ze Schweinitzů. Za sedmileté války byl důkladně vyrabován ruskými vojsky, která v jeho okolí tábořila. Po smrti daląího majitele Jana Bedřicha ze Schweinitzů musela zadluľená rodina prodat zámek i statek roku 1769 v nucené draľbě. Nový majitel proměnil zámek ve sklad obilí a slámy a tak začal čas jeho úpadku. V roce 1840 strhla vichřice střechu z obytné věľe, v roce 1876 zničil daląí střechy uragán a postupně pak docházelo ke zřícení stropů. Zkázu zavrąil poľár v roce 1876.
S prvními záchrannými pracemi se začalo na počátku 20. století. Majitelem zámku se stal Svaz přátel "Bolkowego Gaju", který se postaral o zesílení zdí a obnovil zámeckou věľ a její střechu. Za II. světové války zde hlídal malý oddíl Wermachtu sklad leteckých motorů. V ąedesátých letech byl celý objekt od základů restaurován. Od roku 1991 je v soukromém vlastnictví. Se zámkem ve ©vinách je 
Zamek ¦winy
Zamek na widokówce z 1899 roku
spojena řada legend a pověstí, o nichľ se zmiňuje Richard Rogiňski. Jedna z legend říká, ľe název "©viny" je odvozen od místa, kde rytíř Bivoj porazil mohutného kance, který byl hrozbou pro celé okolí. Jiná zase vypráví o tajemné komnatě ve věľi, kde kastelánka Aneľka spatřila mezi zde uloľenými obrazy tvář svého budoucího manľela. Připomínána je také pověst o rytíři ©vinkovi a krásné Adelajdě ze Zedlitzů, dceři kastelána ze zámku v Bolkově. Vzhledem k tomu, ľe ©viny a Bolkov jsou od sebe vzdáleny pouhé tři kilometry, zvykové právo nařizovalo vzájemně si pomáhat v případě nepřátelského útoku. Kdyľ ale v roce 1345 zaútočili Čeąi nečekaně na zámek v Bolkově, Jindřich ©vinka sousedům nepomohl. To vyvolalo mezi oběma zámeckými posádkami konflikt a ©vinka pronikl tajnou podzemní chodbou na bolkovský zámek. Zde nalezl v tajné komnatě ukrytou Adelajdu, dceru bolkovského pána, a zamiloval se do ní tak velice, ľe místo ąarvátky se slavila svatba. Zachovaly se také zvěsti o nadměrném pití některých členů ©vinkova rodu. Tak například při jedné oslavě měl Konrád ©vinka prohlásit: 
Zamek ¦winy
Zamek w ¦winach w 1903 roku
" Má-li mne sebrat čert, a» to udělá během veselého posezení s přáteli". V tu chvíli udeřil blesk, zámecký pán padl mrtev a pohár, který svíral v ruce, byl ľárem blesku roztaven tak, ľe zalil pánovu ruku. Konráda pohřbili i s pohárem, aby se s ním nemusel rozloučit ani po smrti.
Ukáz na mapěZamek ¦winy - Plan zamku według 'Leksykonu zamków w Polsce'  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=262&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(262);return false;'>Ľródło</a>] Zamek ¦winy - Plan zamku według Götherta z lat 20. XX wieku, V.Schaetzke - Schlesische Burgen und Schlösser Zamek ¦winy - Rekonstrukcja elewacji frontowej Zamek ¦winy - Staloryt Hubera według rysunku Theodora Blätterbauera, około 1885 Zamek ¦winy - Zamek w ¦winach na grafice Fryderyka Bernarda Wernhera z połowy XVIII wieku Zamek ¦winy - Zamek ¦winy na sztychu z drugiej połowy XVIII wieku Zamek ¦winy - Zamek w ¦winach na grafice Fryderyka Bernarda Wernhera z połowy XVIII wieku Zamek ¦winy - Ruiny zamku w 1926 roku, Kurt Arendt Zamek ¦winy - Ruiny zamku w 1926 roku, Kurt Arendt Zamek ¦winy - Ruiny zamku w pocz±tkach XIX wieku  [<a href=/bibl_ksiazka.php?idksiazki=15&wielkosc_okna=d onclick='ksiazka(15);return false;'>Ľródło</a>] Zamek ¦winy - Zamek na widokówce z pocz±tku XX wieku Zamek ¦winy - Zamek na widokówce z pocz±tku XX wieku Zamek ¦winy - Zamek na widokówce z pocz±tku XX wieku Zamek ¦winy - Zamek na widokówce z pocz±tku XX wieku Zamek ¦winy - Zamek na widokówce z pocz±tku XX wieku Zamek ¦winy - Drzeworyt, Tygodnik Illustrowany 1881 ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN Zamek ¦winy - Zamek w ¦winach na rycinie z przełomu XIX i XX wieku Zamek ¦winy - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek ¦winy - Zdjęcie Möbiusa z 1938 roku Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek ¦winy - Zamek na zdjęciu z pierwszej połowy XX wieku Zamek ¦winy - Zdjęcie Möbiusa z 1938 roku Zamek ¦winy - Zdjęcie z okresu międzywojennego Zamek ¦winy - Wnętrza zamku na zdjęciu Möbiusa z 1938 roku Zamek ¦winy - Zdjęcie z okresu międzywojennego Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek ¦winy - Zamek na widokówce z 1899 roku Zamek ¦winy - Zdjęcie Möbiusa z 1938 roku Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek ¦winy - Wnętrza zamku na zdjęciu z okresu międzywojennego Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, IX 2003 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Zamek na rysunkowej widokówce z okresu międzywojennego Zamek ¦winy - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Widok z lotu ptaka od południowego-zachodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek ¦winy - Widok z lotu ptaka od wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek ¦winy - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek ¦winy - Widok z lotu ptaka od południowego-wschodu, fot. ZeroJeden, X 2013 Zamek ¦winy - Zamek w ¦winach w 1887 roku Zamek ¦winy - Zamek w ¦winach w 1903 roku Zamek ¦winy - Zamek w ¦winach w 1903 roku Zamek ¦winy - Zamek w ¦winach w 1903 roku Zamek ¦winy - Zamek w ¦winach w 1903 roku Zamek ¦winy - Zamek w ¦winach w 1903 roku Zamek ¦winy - Zamek w ¦winach na widokówce z pocz±tków XX wieku Zamek ¦winy - Zamek ¦winy w pocz±tkach XX wieku Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005 Zamek ¦winy - Zamek w ¦winach na widokówce z lat 20. XX wieku Zamek ¦winy - Brama zamkowa w 1945 roku Zamek ¦winy - Zamek ¦winy na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek ¦winy - Zamek ¦winy na pocztówce z okresu międzywojennego Zamek ¦winy - Ruiny zamku na widokówce z pocz±tków XX wieku Zamek ¦winy - Widok zamku z 1905 roku Zamek ¦winy - Zamek na pocztówce z 1905 roku Zamek ¦winy - Foto: ZeroJeden, V 2005
Serwis wykorzystuje technologi? cookie w celu uprzyjemnienia u?ytkowania.